GDPR
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů (GDPR)

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Blue Care s.r.o.
IČ: 271 62 486
se sídlem Ke koupališti 1790/12, Kobylisy, 182 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 101055

Kontaktní údaje:
E-mail: info@bluecare.cz,
Telefon: +420 731 481 400,
Web: www.bluecare.cz

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem
- poskytování zdravotních služeb,
- vyúčtování zdravotních služeb
- sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
- organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)
- vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele), splnění povinností ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně) a v některých případech také náš oprávněný zájem.

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje:
- identifikační a kontaktní údaje – titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, kód zdravotní pojišťovny, atd.,
- údaje o Vašem pracovním zařazení a pracovních podmínkách a další údaje nutné k poskytování pracovnělékařských služeb a pro posudkovou činnost,
- údaje o provedených vyšetřeních, anamnestické údaje, informace o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb, o zjištěné diagnóze, medikaci, užívaných léčivech či předepsaných zdravotnických prostředcích a dalších významných okolnostech, souvisejících s posouzením Vašeho zdravotního stavu a s postupem poskytování zdravotních služeb.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. V případě poskytování pracovnělékařských služeb může být příjemcem Vašich osobních údajů rovněž Váš zaměstnavatel. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené výše jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů, která můžete uplatnit u správce na kontaktech uvedených shora:
- právo na přístup k Vašim osobním údajům
- právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme
- právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
- popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit
- zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití
- jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
- jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami
- právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme
- právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci
- právo vznést námitku proti zpracování. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
- právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u Úřadu na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným i smluvním požadavkem. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby.